Những đe dọa của Trung Cộng tại Ấn Độ – Thái Bình Dương ngày 10-6-2021 (twitter)


See new Tweets

https://twitter.com/IndoPac_Info/status/1257275288532082689/photo/1

https://twitter.com/IndoPac_Info/status/1257275292344651776/photo/1

https://twitter.com/IndoPac_Info/status/1257533763262672897/photo/3

https://twitter.com/IndoPac_Info/status/1258301795517870080/photo/1

https://twitter.com/IndoPac_Info/status/1260882680960258048/photo/2

Tags: ,

Leave a Reply