Posts Tagged ‘thương mại’


Mỹ không nên ảo tưởng khi tìm cách hợp tác với Trung Quốc – Financial Times

Monday, March 8th, 2021

Wishful thinking on China will not serve American interests

Nguồn: Rana Foroohar, “Wishful thinking on China will not serve American interests”, Financial Times, 07/03/2021.

Biên dịch: Phan Nguyên

(more…)