Kiện TQ về Biển Đông

Người dân Việt Nam nghĩ có nên kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế hay không?

https://bit.ly/35NmrjH