Nga được xác nhận đã mất 1900 xe tăng kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022.


Nga hiện được xác nhận trực quan (bằng hình ảnh, ngày giờ) là đã mất 1900 xe tăng kể từ khi tiến hành cuộc xâm lược #Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Cơ quan Oryx đã thực hiện việc theo dõi này.

Xem chi tiết xe tăng Nga bị thiệt hại tại đây qua trang nhà của Oryx

https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html

Tags: , ,

Comments are closed.