Posts Tagged ‘Bẩu cử 2020’


Đại-Dương : Bầu Cử Tổng Thống Mỹ 2020 Dưới Ánh Mặt Trời

Friday, December 4th, 2020

Trong 45 lần bầu cử Tổng thống Mỹ đã có 4 vụ thua phiếu phổ thông mà vẫn đắc cử nhờ phiếu của Đại cử tri đoàn hoặc Tối cao Pháp viện,

Nghe âm thanh bài bình luận (do Đỗ Hiếu đọc)

(more…)