Posts Tagged ‘Ai kỳ thị ai? Đại Dương’


Ai kỳ thị ai? Đại Dương

Friday, January 22nd, 2021

Nghe Âm thanh :

Cáo buộc kỳ thị chủng tộc trên khắp thế giới, đặc biệt trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 đã trở thành câu khẩu hiệu ăn khách nhất.

(more…)