Posts Tagged ‘Bảo Đại’


Vua Bảo Đại đã công bố bản Tuyên Ngôn Độc Lập vào ngày 11-3-1945 và Thủ tướng Trần Trọng Kim ra mắt quốc dân đồng bào 17-4-1945

Thursday, September 2nd, 2021
https://hoangtran204.files.wordpress.com/2013/08/e5dfb-photo-1.jpg?w=640&h=424
Buổi Mít-tinh của Tổng Đoàn Công Chức chào mừng chính phủ Trần Trọng Kim ngày 17 tháng 8 năm 1945
(more…)