Posts Tagged ‘Bành trướng’


Đô đốc Trịnh Hòa: Sứ giả hòa bình hay tội phạm chiến tranh?

Monday, December 27th, 2021

Nguồn: Max Walden, “Peaceful explorer or war criminal: Who was Zheng He, China’s Muslim symbol of diplomacy?,” ABC News, 22/09/2019.

(more…)