Posts Tagged ‘Bẫy nợ’


Trung Quốc có thể biến bẫy nợ do chính họ tạo ra thành cơ hội lịch sử

Tuesday, July 12th, 2022

Nguồn: Minxin Pei, “China can turn debt trap of its own making into historic opportunity,” Nikkei Asia, 24/06/2022

(more…)