Posts Tagged ‘tổng kết’


Tổng kết thiệt hại ước tính của Nga trong ngày thứ 104 của cuộc chiến xâm lược

Wednesday, June 8th, 2022

~ 31360 +110: NHÂN LỰC~ 1000 TÙ BINH

212 +1: PHI CƠ

(more…)