Posts Tagged ‘dịch hạch’


Khủng khiếp hơn cả COVID? Trung Cộng khẩn cấp chống dịch hạch ở Ninh Hạ

Monday, August 23rd, 2021

Phụng Minh | DKN 2 giờ tới 3,248 lượt xem

Ảnh: Youtube/DKN.
(more…)