Posts Tagged ‘lụt nặng tại Hà Nam’


Lụt tại Hà Nam: Thiếu Lâm Tự bị ngập nặng

Thursday, July 29th, 2021

Phụng Minh | DKN 3 giờ tới

Ảnh tổng hợp.
(more…)