KIẾN-NGHỊ CỦA HỘI-ĐỒNG LIÊN-TÔN VIỆT-NAM


KIẾN-NGHỊ CỦA HỘI-ĐỒNG LIÊN-TÔN VIỆT-NAM

Kính gởi:

ỦY HỘI HOA KỲ VỀ TỰ DO TÔN GIÁO QUỐC TẾ  

(US Commision on International Religious Freedom – USCIRF)

Chúng tôi là Đồng Chủ tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Kiến Nghị Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế để kính mong quý Ngài quan tâm và can-thiệp mấy vấn đề khẩn thiết sau đây:  

Thời gian qua, nhà cầm quyền cộng-sản Việt-Nam liên tục gia tăng đàn áp tự do tôn-giáo,tự do tín-ngưỡng của người dân.Đặc biệt gần đây là:

– Cộng sản Việt-Nam công khai cầm tù những người tu hành ở Tịnh-Thất Bồng-Lai của Đạo Bửu-Sơn Kỳ-Hương tại tỉnh Long An.Khủng bố,đe dọa khởi tố vụ án vô căn cớ với Hội Thánh Tin-Lành Phục-Hưng tại Sài-Gòn; Mục sư Đinh Diêm (Tin Lành),Ông Phan Văn Thu của Ân Đàn Đại Đạo ở Phú Yên bị chết đột ngột trong tù ! Ngăn cấm,sách nhiễu các Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ,Hội Thánh Đức Chúa Trời,Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng LuTheran Việt Nam-Hoa Kỳ ở Quảng Nam,Nghệ An,Đắc Lắc..Đặc biệt ở vùng Tây Nguyên nhiều Mục sư,Tín hữu Tin Lành không được sinh hoạt Đạo sự !

– Đe dọa,đàn áp,sách nhiễu các chức-sắc và người tu học; Đập phá Chùa Thiên Quang của Tăng-Đoàn Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhứt ở Tỉnh Bà-Rịa Vũng-Tàu, Chùa Sơn Linh Tỉnh Kon-Tum, cũng như đã triệt phá, san bằng Chùa Liên Trì ở Quận 2 – SàiGòn năm 2016 lấy đất đầu tư,kinh doanh..!

– Nhà nước đã trưng dụng và lấy các Cơ sở của Phật Giáo Hòa Hảo Chính Thống chuyển giao cho Phật Giáo Hòa Hảo Quốc Doanh xữ dụng ! Lập trạm canh gác,cô lập,ngăn cấm,phạt tiền các chức-sắc và đạo hữu của Giáo Hội Phật-Giáo Hoà-Hảo Thuần Túy và không cho Giáo Hội nầy tổ chức các Lễ chánh của Đạo.

– Chiếm đoạt Tòa Thánh Tây Ninh và hằng 100 Thánh Thất khác rồi giao cho Cao Đài Quốc Doanh (do nhà nước lập) điều hành. Sách nhiễu,gây khó khăn Thánh Thất Hiếu Xương,phá hủy Thánh Thất Tuy An ở Phú Yên ! Nhiều địa phương,các cơ sở Tộc Đạo mỗi khi sinh hoạt Tín ngưỡng đều bị công an canh giữ,theo dõi ! Nhà nước đã thao túng quyền Tự Do Tôn Giáo và quốc doanh hóa Đạo Cao Đài ! 

– Đập tượng Thánh, phá Thánh Lễ trong nhà Thờ, đàn áp Tu sĩ,chiếm đất Đan viện Dòng Thiên An, Chủng viện Hoan Thiện của Công Giáo ở Thừa Thiên-Huế, cài người, cán bộ vào trong Giáo Hội !

Tất cả những đàn áp,cấm cản, kìm kẹp tôn-giáo của Cộng-sản Việt-Nam là xuyên suốt, có chủ ý và không có dấu hiệu thay đổi.Bất chấp những khuyến-nghị,kêu gọi từ cộng-đồng quốc-tế cũng như chánh-giới Hoa-kỳ.Đây là bằng chứng cho thấy nhà cầm quyền cộng-sản Việt-Nam, tức chế độ Cộng-hoà Xã-hội Chủ nghĩa Việt-Nam đã, đang và sẽ tiếp tục xâm phạm quyền tự do tôn-giáo, tự do tín-ngưỡng của người dân một cách có hệ-thống và ngày một trầm trọng hơn.  

Vì vậy, chúng tôi khẩn thiết kiến nghị Quý Ngài (USCIRF) và chánh-phủ Hoa-Kỳ: 

Thứ nhứt, Áp dụng Đạo luật Magesty và đưa nhà cầm quyền cộng-sản Việt-Nam vào danh sách CPC của Hoa-Kỳ; tiếp tục đặt vấn đề tự do tín-ngưỡng, tự do tôn-giáo lên bàn đàm-phán như một yêu cầu bắt buộc đối với tất cả những quan hệ song-phương hay đa-phương mà cộng-sản Việt-Nam tham gia. Yêu cầu nhà cầm quyền cộng-sản Việt-Nam chấm dứt đàn áp,sách nhiễu các tôn giáo – tín ngưỡng bổn địa – chơn truyền của người dân; Trả tự do cho các nhà hoạt động đòi tự do tôn giáo – tự do tín ngưỡng,Nhân Quyền đang bị cầm tù; đồng thời hoàn trả tài sản đất đai – cơ sở thờ tự của các tôn giáo mà nhà nước đã cưỡng chế, đập phá, chiếm dụng từ 30/4/1975 tới nay. 

Thứ nhì, nhà cầm quyền cộng-sản Việt-Nam đã đàn áp tự do ngôn-luận, báo chí,thông tin, tự do hội-họp,đi lại.. tự do chánh-trị của người dân trong suốt thời gian dài. Họ đã bắt bớ giam cầm hàng trăm người bất đồng chánh-kiến,kết án bất công, nhằm bịt miệng tất cả tiếng nói hay hoạt động chánh-trị đối lập. Việc nầy đi ngược lại các giá trị cốt lõi về tự do của  Hoa-Kỳ và các nước phương Tây đang có bang-giao với cộng-sản Việt-Nam. 

Vì vậy, chúng tôi khẩn thiết kiến nghị Hoa-kỳ can thiệp, yêu cầu cộng-sản Việt-Nam sớm trả tự do cho tất cả tù-nhơn chánh-trị, tù-nhơn lương-tâm; chấm dứt mọi đàn áp đối-lập và bất-đồng chánh-kiến; cũng như đưa vấn đề này vào các chương trình nghị-sự như một yêu cầu bắt buộc đối với tất cả những quan hệ song-phương hay đa-phương mà cộng-sản Việt-Nam tham gia.  

Thứ ba cũng là tối-trọng, để giải quyết tận gốc rễ và bền vững đối với tất cả các vấn đề nêu trên (tự do tôn-giáo, tín-ngưỡng, tự do chánh-trị, tự do thông tin, báo-chí,đi lại..) của Việt-Nam hiện nay; cũng như đặt nền móng xây dựng hòa-bình ổn định lâu dài cho Việt-Nam và khu vực Đông-Nam Á-châu, bao gồm giải quyết những tranh chấp và xung-đột căng thẳng ở Biển-Đông giữa các nước trước tham vọng của Bắc-kinh,chúng tôi đã phát động phong trào “Tuyên-ngôn Hoà-bình 2021” (xin đính kèm bản tiếng Anh). Phong trào này như một “chìa khoá” mở cánh cửa hoà-bình và thịnh-vượng lâu dài, tránh chiến-tranh xung đột gây cảnh sanh linh đồ-thán cho hàng trăm triệu dân trong khu vực.

Chúng tôi khẩn-thiết đề nghị Quý Ngài, Quý Bộ Ngoại-giao và Quý chánh-phủ Hoa-kỳ nhín thời giờ quý báu, xem qua Tuyên Ngôn Hoà-Bình 2021 của chúng tôi và nếu được có thể xem xét áp dụng cho các chánh-sách của quý quốc đối với vấn đề ổn định Biển-Đông Á-châu nói chung và Việt-Nam nói riêng. Chúng tôi mong cầu quý quốc tiếp tục đóng vai trò là bạn thân thiết, là đồng-minh chiến-lược và là người gìn giữ trật-tự hoà-bình, không chỉ cho quốc-gia chúng tôi, mà còn cho khu vực Á-châu đang trỗi dậy mạnh mẽ nhưng cũng đầy thách thức về xung đột, tranh chấp và mối nguy bùng nổ chiến tranh..

Trên tinh thần Hoà ái,Vị tha; Nguyện cầu Ơn trên ban phước cho quý Ngài trong chuyến công cán tại Việt-Nam!

Nguyện cầu Ơn trên ban phước cho quốc gia Hoa-kỳ!

Nguyện cầu Ơn trên ban phước cho Thế-giới chúng ta !

Trân trọng Kiến nghị. 

Việt Nam ngày 18  tháng 5  năm 2023

Đồng Chủ tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam

 – Hoà-thượng Thích Không Tánh (Phật Giáo)

 – Chánh trị-sự Hứa Phi (Cao Đài Giáo)

– Linh-mục Nguyễn Văn Lý ( Công Giáo)

 – Đạo-huynh Lê Văn Sóc ( Phật Giáo Hòa Hảo)

 – Mục-sư Nguyễn Hoàng Hoa ( Tin Lành)

Comments are closed.