Sư Thích Minh Tuệ ‘tự nguyện dừng đi bộ khất thực’, tại sao?

Monday, June 3rd, 2024
Hành trình tu hạnh đầu đà của nhà sư Thích Minh Tuệ đã tạo nên một hiện tượng nổi bật tại Việt Nam
Chụp lại hình ảnh,Hành trình tu hạnh đầu đà của nhà sư Thích Minh Tuệ đã tạo nên một hiện tượng nổi bật tại Việt Nam trong thời gian qua
(more…)