Posts Tagged ‘Israel’


Do Thái – Á Rập: 6000 năm cùng nguồn gốc; 107 năm đổ máu, tranh chấp lãnh thổ…

Friday, November 3rd, 2023

NGUỒN GỐC 600 NĂM GẦN GŨI NHAU CỦA DÂN TỘC DO THÁI VÀ PALESTINE, VÀ NHỮNG KHÁC BIỆT GÂY HẬN THÙ LÂU ĐỜI

* KHU VỰC TRUNG ĐÔNG (CẬN ĐÔNG), NGUỒN GỐC CỦA HAI DÂN TỘC

Vùng đất phì nhiêu Lưỡng Hà là một trong những nôi văn minh của nhân loại

(more…)