Báo Chí Việt Nam Cộng Hòa và trận Hải Chiến Hoàng Sa 1974


Báo Tiền Tuyến ngày 24 thánng 01 năm 1974

C:\Users\Liem\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\image022.jpg

Báo Sóng Thần ngày 30 tháng 01 năm 2974

C:\Users\Liem\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\image021.jpg

Báo Hòa Bình ngày 19 tháng 01 năm 1974


Tags: , ,

Comments are closed.