Posts Tagged ‘đại dương’


Bình Luận – Hoa Kỳ: Hư Hư, Thực Thực Như Mớ Bòng Bong – Đại Dương

Saturday, January 16th, 2021

George Washington từng nói: “Nếu quyền tự do phát biểu bị tước đoạt, có thể chúng ta sẽ trở thành ngu dốt và câm lặng như đàn cừu bị đưa vào lò sát sinh”.

  Nghe âm thanh bình luận do Đỗ Hiếu đọc

(more…)