Posts Tagged ‘Russia’


Putin có thể bị truy tố trước Tòa án Hình sự Quốc tế hay không?

Saturday, February 26th, 2022

Nguồn: Ukraine-Invasion: “Der Verlustschmerz eines KGB-Agenten kann keinen Angriffskrieg rechtfertigen”, DER SPIEGEL, 24/02/2022.

Biên dịch: Nguyễn Xuân Hoài

(more…)