Posts Tagged ‘Đại Dịch Virus Vũ Hán bị chính trị hóa như thế nào?’


Bình luận: Đại Dịch Virus Vũ Hán bị chính trị hóa như thế nào? (Đại Dương)

Sunday, February 28th, 2021

                                                                    Đại-Dương

Nghe âm thanh bình luận do Đỗ Hiếu đọc

Đại dịch SARS-CoV-2 xuất phát từ Thành phố Vũ Hán vào cuối năm 2019 đã lan tràn khắp thế giới với tên gọi Coronavirus Vũ Hán được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đặt tên Covid-19.

(more…)